• MyPassion
ठाण्यात यंत्राच्या माध्यमातून बाधित झाडांचे पुनर्रोपण.
09 May, 2019

ठाणे महापालिकेने विकासकामात तसेच रस्ता रुंदीकरणामध्ये अडथळा येत असलेल्या झाडांचे अद्ययावत पुनर्रोपन करणारी अत्याधनिक मशीन खरेदी केली असून आता यापुढे या यंत्राच्या माध्यमातून बाधित झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे. या यंत्राच्या माध्यमातून आज पडले येथे डी.पी रस्त्याच्या कामात अडसर ठरत असलेल्या झाडांचे इतरत्र वृक्षपुनर्रोपण करण्यात येणार आहे. या मशीनच्या माध्यमातून 40 फूटांपर्यतच्याझाडांचे पुनर्रोपण करण्याची क्षमता आहे. वृक्षपुनर्रोपण मशीनच्या माध्यमातून झाडे एका ठिकाणाहून दुसऱया ठिकाणी लावणे सहज शक्य होणार आहे. 15 ते 20 वर्षे जुनी असलेली झाडे या मशीनच्या माध्यमातून उचलून इतरत्र लावली जात आहे. या मशीनच्या माध्यमातून मुळासकट झाड अलगद उचलले जात असून झाडाला कोणत्याही प्रकारची बाधा होत नाही. या मशीनमुळे झाडे एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी लावणे ही प्रक्रिया सहज होत असून वेळेची बचत होणार आहे. ठाणे शहरात अनेक ठिकाणी रस्तारुंदीकरणाची कामे सुरू आहेत. या कामामध्ये अडथळा ठरणारी झाडे न तोडता इतरत्र पुनर्रोप्त करता येणे शक्यझाले आहे.